Minister EZK ondersteunt betalingsregeling MKB INFRA© en levert een actieve bijdrage in landelijke uitrol! Samen met Meriam de Koning vormt onze directeur Johan Middelkamp de werkgroep betalingsregeling.

  • DivisieSallandse Wegenbouw
  • Datum08 november 2023
Terug naar nieuws overzicht

In antwoord op Kamervragen gesteld in het kader van het Schriftelijk Overleg over het Programma Beter Aanbesteden van 29 juni jl. heeft Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat haar expliciete steun betuigt aan de betalingsregeling MKB INFRA©. Deze betalingsregeling wordt momenteel met subsidie vanuit voornoemd programma landelijk uitgerold.
In een brief aan de Tweede Kamer van 1 november jl., mede ondertekend door haar collega De Jonge van BZK, zegt zij daar naar aanleiding van vragen vanuit de CDA-fractie het volgende over:

Ik, minister van EZK, erken het belang van snellere betaling in de bouwsector. In 2022 heb ik een inventarisatie uitgevoerd naar knelpunten in het proces van uitvoering van het werk tot aan het moment van betaling.[1] Daaruit bleek dat lange doorlooptijden van betaling vaak komen door elementen in het proces voorafgaand aan de ontvangst van de factuur, zoals de duur van de uitvoering en afronding van de werkzaamheden en de vaststelling en afgifte van de prestatieverklaring.

De betalingsregeling MKB INFRA adresseert die knelpunten door de facturering naar voren te halen. De subsidieregeling van Beter Aanbesteden heeft MKB INFRA in staat gesteld om voorlichting te geven over de regeling en te verkennen of verdere uitrol mogelijk is. Dit project is nog in uitvoering.[2] De resultaten van alle subsidieprojecten van Beter Aanbesteden worden gepubliceerd op de website van PIANOo.

Gezien de positieve resultaten steun ik een bredere toepassing van de betalingsregeling. Onlangs heb ik in gesprek met de VNG over betaaltermijnen van gemeenten, deze betalingsregeling dan ook onder de aandacht gebracht. Daarnaast zal ik dit ook bij andere overheidsopdrachtgevers, zoals het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, ProRail, het IPO en de Unie van Waterschappen, dit nog onder de aandacht brengen.

MKB INFRA en meer specifiek de Commissie Betalingsregeling zijn erg blij met de steun van de Minister als ook met de aandacht die zij voor deze betalingsregeling actief bij de andere overheidsopdrachtgevers vraagt. Dit is een belangrijke steun in de rug voor het bereiken van de definitieve omslag in het denken over betalen in de infra!
Met deze steun in de rug gaat de werkgroep voortvarend verder met haar actieplan.

Achtergrond:

Eindeloze voorfinanciering door ondernemers is al jarenlang een groot zorgpunt in de infrasector. Dat trekt een zware wissel op een gezonde bedrijfsvoering van de (mkb)ondernemer en frustreert de hele keten. Gebrek aan liquiditeit zet bovendien een ongewenste rem op noodzakelijke investeringen in bijvoorbeeld duurzaamheid. Om deze voorfinanciering te beteugelen is de MKB INFRA betalingsregeling© ontwikkeld. Betaling op basis van geprognotiseerde werkzaamheden met directe verwerking van voorbereidingskosten, meer/minder werk en snelle doorbetaling in de keten vormen de kern. In pilots is de innovatieve betalingsregeling succesvol uitgetest met voordelen voor alle deelnemende partijen. Aanbesteders kiezen al voor standaard toepassing op hun projecten. De belangstelling voor de landelijke uitrol is groot.
Nadere informatie is verkrijgbaar via secretariaat@mkb-infra.nl o.v.v. werkgroep betalingsregeling.