Op deze pagina leest u over het beleid van de Sallandse Wegenbouw zoals wij deze is vastgelegd in de beleidsverklaring.

Beleidsverklaring
De Sallandse Wegenbouw is een relatiebedrijf dat de continuïteit van de onderneming waarborgt door voldoende winst te behalen, waardoor werkgelegenheid wordt gecreëerd en ontplooiingsmogelijkheden aan de medewerkers kan worden geboden. De Sallandse Wegenbouw wil bekend staan als een gerenommeerd bedrijf welke flexibel, vakkundig en klantvriendelijk opereert. Door middel van het invoeren, in stand houden en het continu verbeteren van het doeltreffende kwaliteitssysteem, conform de eisen van de NEN-EN-ISO-9001:2015 en de op Sallandse Wegenbouw / Sallandse Milieu en Advies / Sallandse United van toepassing zijnde BRL’s, wordt getracht een vooruitstrevende en continu verbeterende organisatie te bewerkstelligen. Ook beschermt Sallandse Wegenbouw het milieu en speelt het bedrijf in op veranderende milieuomstandigheden in balans met sociaaleconomische behoeften conform de eisen van de NEN-EN-ISO-14001. Tevens is het kwaliteitssysteem, conform de eisen van de NEN-EN-ISO-9001:2015, compatibel met de context en strategische richting van de Sallandse Wegenbouw.

Sallandse Wegenbouw streeft ernaar diensten en producten te leveren met zodanige eigenschappen dat een optimale afstemming wordt verkregen tussen enerzijds de vereisten gesteld door de opdrachtgever (‘de klant’) en anderzijds de technische, economische en sociale belangen van Sallandse Wegenbouw. Daarbij streeft Sallandse Wegenbouw naar een prettige en open relatie met klanten, leveranciers en onderaannemers, door middel van goede interne en externe communicatie, teneinde zich te onderscheiden als een klantgerichte organisatie.

Kwaliteit
De kwaliteitszorg is een belangrijk onderdeel van het algemene beleid. De kwaliteitszorg is gericht op het continu verbeteren van de organisatie ten einde de effectiviteit en de efficiency van de organisatie te verhogen. Het kwaliteitsbeleid van Sallandse Wegenbouw is gericht op:

 • Het zekerstellen van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers en alle andere betrokkenen op de bouwplaats;
 • Het stellen van hoge eisen aan klanttevredenheid;
 • Het kwaliteitsgericht denken van de organisatie;
 • Het bevorderen van risico gebaseerd denken;
 • De ontplooiing van medewerkers door middel van opleiding en begeleiding;
 • Het streven naar continu verbetering ten aanzien van de interne en externe communicatie.

Kwaliteit is in de achterliggende periode een niet meer weg te denken onderdeel gaan vormen van de bedrijfsvoering van Sallandse Wegenbouw. Het eenduidig vastleggen hoe de processen in de organisatie verlopen en het eenduidig vastleggen op welke manier de kwaliteit van de projecten beheerst wordt is een must voor de continuïteit en voor het rendement van Sallandse Wegenbouw. Van het management wordt geëist om hierin leiderschap te tonen en alle medewerkers worden betrokken om een bijdrage te leveren aan de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Continu verbeteren
Het leren van fouten, opgedane ervaring tijdens de uitvoering van projecten, veranderingen op de markt, verandering in contactvormen, veranderingen in wet- en regelgeving, al deze factoren vormen een basis voor de verbetering van de processen. Dit proces komt alleen voldoende tot zijn recht als dit met een open vizier en voldoende bewust binnen de organisatie beleefd wordt. Niet om mensen af te rekenen op gemaakte fouten. Het herkennen en erkennen van fouten is juist de belangrijkste basis voor het opzetten van verbetertrajecten. Processen beschreven in dit kwaliteitshandboek zijn dus niet statisch, maar zijn op basis van bovenstaande, aan veranderingen onderhevig.

Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken moet voor Sallandse Wegenbouw een spiegel zijn. Een spiegel, waardoor Sallandse Wegenbouw. haar gedrag naar de klant, meestal met relatief weinig inspanningen, op een positieve manier kan bijstellen.

Het kiezen van de juiste leveranciers en / of onderaannemers zal steeds belangrijker worden voor het proces. Toetsen op financiële draagkracht en op technische expertise worden daarin steeds belangrijker.

Om het bovengenoemde kwaliteitsbeleid gestalte te geven worden er periodiek (kwaliteits)doelstellingen opgesteld. Deze doelstellingen ondersteunen het kwaliteitsbeleid ten aanzien van continu verbetering van het kwaliteitssysteem en tevens van de organisatie. De doelstellingen worden door de directie verspreid door alle lagen van de organisatie. De doelstellingen zijn separaat opgesteld naast het kwaliteitshandboek, omdat dit dynamische documenten zijn. Vanzelfsprekend worden de resultaten van de (kwaliteits)doelstellingen ook periodiek gemonitord.

Om het kwaliteitsbeleid en de doelstellingen te realiseren zal binnen de mogelijkheden die Sallandse Wegenbouw heeft, voldoende tijd, personeel, middelen, materieel en financiën ter beschikking gesteld worden.

Het milieubeleid van Sallandse Wegenbouw is gericht op:

 • Bewustwording van effecten van bedrijfsvoering;
 • Voorkomen van milieuschade;
 • Minimaliseren van effecten van onze bedrijfsvoering op het milieu;
 • Streven naar verbeteringen / milieurendement van onze bedrijfsvoering en de markt in het algemeen;
 • Verminderen CO2-uitstoot (CO2-ladder trede 5);
 • Actief werken aan een verbeterd milieu (o.a. door uitvoering van bodemsaneringen)

Veiligheid, Gezondheid en Welzijn
Ondanks de sterk toenemende druk als gevolg van de concurrentieverhoudingen in de markt zullen we ervoor zorg dragen dat de dagelijkse werkzaamheden van alle werknemers, inclusief de tijdelijke, kunnen plaatsvinden in veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Daarbij zullen de onderstaande uitgangspunten zijn:

 • Het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële en milieuschade;
 • Het aankopen van materialen en diensten waarbij naast prijs en kwaliteit, de VGM aspecten gewogen zijn en tot hun recht komen;
 • Het tijdig signaleren en bewust afwegen van risico’s en het opheffen van situaties die een onaanvaardbaar risico inhouden voor veiligheid, gezondheid en milieu voor eigen personeel en derden;
 • Het ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen en toezien op het juiste gebruik. Het personeel wordt de mogelijkheid geboden om middels een puntensysteem aanvullend (bedrijf)kleiding aan te schaffen;
 • Het motiveren van alle medewerkers in de zorg voor arbeidsomstandigheden en milieu en het streven naar een continu verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn;
 • Voor zover mogelijk de werknemers via de overlegstructuur te betrekken bij de keuze van de te nemen maatregelen ter bevordering van goede arbeidsomstandigheden;
 • Bij introductie en instructie van nieuwe en tijdelijke werknemers de arbeidsomstandigheden, welzijn en milieu belangrijke onderdelen te laten zijn;
 • Het registreren en analyseren van (bijna) ongevallen en ziekte;
 • Door evaluatie en het nemen van maatregelen de arbeidsomstandigheden continu te verbeteren;
 • Werknemers worden in de gelegenheid gesteld om een vrijwillig periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) te ondergaan;
 • Periodiek overleg tussen de arbodienst en de organisatie;

Deze beleidsverklaring is opgesteld en ondertekend door:
Sallandse Wegenbouw Europe B.V.

J.A. Middelkamp
Directeur