E-mail disclaimer Sallandse Wegenbouw B.V.

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Nimmer mag dit bericht als bindend worden beschouwd, noch worden geïnterpreteerd als het aangaan van enige verplichting van de kant van Sallandse Wegenbouw B.V.

Sallandse Wegenbouw B.V. waarborgt niet de accuraatheid en volledigheid van de inhoud van dit e-mailbericht en sluit elke aansprakelijkheid uit voor elk verlies dat het gevolg is van het gebruik van dit e-mailbericht en zijn inhoud. Personen anders dan de geadresseerde mogen de inhoud noch openbaar maken, noch verspreiden of wijzigen, noch handelen op grond van de inhoud.